ลูกลำปาว คนบ้านเฮา มาเว่าสู่กันฟัง "คันเจ้าได้อยู่ยอดฟ้าผาสาทประดับมุข อย่าได้ลืมเฮียมทุกข์ผู้ขี่ควายคอนกล้า "


เมืองฟ้าแดดสงยาง


เมืองฟ้าแดดสงยาง

โปงลางเลิศล้ำ


โปงลางเลิศล้ำ

วัฒนธรรมภูไท


วัฒนธรรมภูไท

ผ้าไหมแพรวา

ผ้าไหมแพรวา

ผาเสวยภูพาน

ผาเสวยภูพาน

มหาธารลำปาว

มหาธารลำปาว

ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี

ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี

บทความอัพเดทล่าสุด

กฎหมายจราจรที่ควรทราบและอัตราค่าปรับ(ตอนแรก)

23.11.52

รู้แล้วก็อย่าไปทำนะครับหรือถ้าจะทำเตรียมตังค์ไปให้พอค่าปรับหรือป้องกันการถูกขูดรีดได้ด้วยครับ
กฎหมายจราจรที่ควรทราบ
1ขับรถในทางเดินรถทางขวา
ม.33 ,151
ปรับตั้งแต่200-500บาท

2ขับรถในทางเดินรถล้ำกึ่งกลางของทางเดินรถเว้นแต่(1)ทางด้านซ้ายมีสิ่งกัีดขวางหรือถูก
ปิดการจราจร (2)เป็้นทางเดินรถทางเดียว (3)ทางเดินรถกว้างไม่ถึง 6 เ้มตร
ม.33,151
ปรับตั้งแต่200-500บาท

3ขับรถผิดช่องทางเดินรถ
ม.34,151
ปรับตั้งแต่200-500บาท

4ไม่ขับรถใกล้กับช่องเดินรถประจำทาง ในทางที่ได้จัดช่องเดินรถประจำทางไว้ในซ่องเดินรถซ้ายสุด เว้นแต่(1)ช่องเดินรถนั้นมีสิ่งกีดขวางหรือถูกปิดการจราจร (2)เป็นทางเดินรถ
ทางเดียว(3)จะต้องเข้าช่องทางให้ถูกต้องเมื่อใกล้ทางร่วมทางแยก(4)เมื่อจะแซงขึ้นหน้า
รถคันอื่น
ม.34,151
ปรับตั้งแต่200-500บาท

5ขัยรถช้าไม่ขับให้ใกล้ขอบทางเดินรถทางด้านซ้ายเท่าที่จะทำได้
ม.35 วรรคแรก,157
ปรับตั้งแต่400-1000บาท

6ไม่ขับรถในช่องทางเดินรถซ้ายสุดหรือใกล้เคียงกับช่องเดินรถประจำทาง
ม.35วรรคสอง , 157
ปรับตั้งแต่400-1000บาท

7ผู้ขับขี่รับหรือเสพเข้าร่า่งกายซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทกลุ่มแอมเฟตามีน
ม.43ทวิ,157ทวิ วรรคแรก
-จำคุกไม่เกิน 6 เดือน
-ปรับ 5,000-20,000 บาทหรือ
ทั้งจำทั้งปรับ

8ผู้ขับขี่รับหรือเสพเข้าร่า่งกายซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทกลุ่มแอมเฟตามีน
เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส
ม.43ทวิ,157ทวิ วรรคสาม
-ให้ศาลเพิกถอนใบขับขี่
-จำคุก 2-6 ปี
ปรับ 40,000-120,000 บาท

9ผู้ขับขี่รับหรือเสพเข้าร่า่งกายซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทกลุ่มแอมเฟตามีน
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ม.43ทวิ,157ทวิ วรรคสาม
ให้ศาลเพิกถอนใบขับขี่
-จำคุก 3-10 ปี
ปรับ 6,0000- 200,000 บาท

10ขับรถแซงรถคันอื่นโดยไม่ให้เสียงสัญญาณดังพอที่จะทำให้ผู้ขับรถคันหน้าทราบ
(กรณีมิได้แบ่งทางเดินรถไว้)
ม.44 วรรค1,148
ปรับไม่เกิน 500 บาท

11ขับรถแซงโดยรถคันหน้ายังไม่ได้ให้สัญญาณตอบ(อนุญาตหรือยอมให้แซง)
ม.44วรรค 1, 148
ปรับไม่เกิน 500 บาท

12ขับรถแซงรถคันอื่นแล้วตัดหน้ารถคันที่ถูกแซงในระยะกระขั้นขิด
ม.44วรรค2, 148
ปรับไม่เกิน 500 บาท

13ขับรถแซงรถคันอื่นด้านซ้าย เว้นแต่(1)รถที่ถูกแซงกำลังเลี้ยวขวาหรือให้สัญาณว่า
จะเลี้ยวขวา(2)ทางเดินรถแบ่งไว้ตั้งแต่ 2ช่องทางขึ้นไป
ม.45 ,157
ปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท

14ขับรถแซงซ้ายในทางที่จัดแบ่งช่องเดินรถทางเดียวกันไว้ตั้งแต 2 ช่องขึ้นไปแล้วตัดหน้า
รถที่ตามมาในระยะกระชั้นชิด
มง45วรรคท้าย,157
ปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท

15ขับรถแซงรถคันอื่นเมื่อรถกำลังขึ้นทางชัน
ม.46(1) , 157
ปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท

16ขับรถแซงรถคันอื่นในทางโค้ง เว้นมีป้ายให้แซงได้
ม.46(1) ,157
ปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท

17ขับรถแซงรถคันอื่นเมื่อรถกำลังขึ้นสะพาน
ม.46(1) , 157
ปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท

18ขับรถแซงรถคันอื่นภายในระยะ 30 เมตร ก่อนถึงทางข้าม
ม.46(2) , 157
ปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท

19ขับรถแซงรถคันอื่นภายในระยะ 30 เมตร ก่อนถึงทางร่วมทางแยก
ม.46(2) , 157
ปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท

20ขับรถแซงรถคันอื่นภายในระยะ 30 เมตร ก่อนถึงวงเวียน
ม.46(2) , 157
ปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น